Về giá điện, có ý kiến đề nghị Nhà nước không nên can thiệp vào giá điện mà để thị trường tự điều chỉnh, để có được thị trường điện cạnh tranh toàn diện và thu hút đầu tư khắc phục tình trạng thiếu điện như thời gian qua.

Nhiều ý kiến tán thành với tờ trình của Chính phủ, cho rằng trong thời gian qua, giá điện chưa được tính đúng, tính đủ các chi phí sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận hợp lý, do đó chưa thu hút, đa dạng hóa các nguồn đầu tư cho sản xuất, truyền tải, phân phối điện, đồng thời chưa tạo động lực cho việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Ý kiến trong thường trực UBKHCN&MT của QH cũng tán thành với nhận định này và thống nhất  quy định: “Giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước”.