Còn người tham gia giao thông vẫn đội mũ bảo hiểm kém chất lượng, coi thường tính mạng của chính mình.