Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên báo Nhân Dân, báo Lao Động, cổng Thông tin điện tử Chính phủ, trang Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai; trang thông tin điện tử của hội đồng nhân dân và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm: Hội đồng nhân dân, UBND các cấp; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp; tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học; các tầng lớp nhân dân. Mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến về các quy định của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân và thể hiện nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của hội đồng nhân dân, UBND các cấp, các tổ chức, cá nhân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Chính phủ trước ngày 15.4.2013.