Sau khi nghe nội dung trình, đa số đại biểu đã nhất trí. Theo tờ trình số 329, đối tượng sẽ được hỗ trợ là tất cả HSSV ở các cấp học từ giáo dục mầm non và phổ thông; giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài công lập thuộc vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh do Cty Formosa Hà Tĩnh gây ra. Đối tượng miễn học phí theo tờ trình 329 đã được các địa phương kê khai là gần 28.000 em. Dự kiến, chính sách sẽ thực hiện hỗ trợ trong 2 năm học (2016-2017 và 2017-2018), với tổng số tiền khoảng trên 33,2 tỉ đồng. Nguồn kinh phí để hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí bồi thường của Formosa.

Số liệu tổng hợp bước đầu, sự cố môi trường đã gây ảnh hưởng đến gần 7.000 tàu khai thác thủy sản, hơn 2.000ha nuôi trồng thủy sản, 31.500m3 nuôi lồng bè, hơn 113ha sản xuất muối. Sự cố môi trường đã ảnh hưởng đến hơn 40.800 lao động, trong đó lao động trực tiếp bị ảnh hưởng 35.530 người (bao gồm 19.000 lao động trên tàu cá), lao động gián tiếp bị ảnh hưởng hơn 5.300 người. Khối lượng hải sản tồn kho hơn 2.000 tấn.