Trường ĐH Tây Đô được thành lập năm 2006, ban đầu chỉ có 15 cán bộ, đến nay lên đến 382 cán bộ và giảng viên. Cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu cho khoảng 15 ngàn sinh viên học tập. Trên 4.000 sinh viên tốt nghiệp ra trường, có việc làm trên 90%; đang có mặt tại trường là 10.678 sinh viên. Trường ĐH Cửu Long thành lập năm 2000, hiện có 7.227 sinh viên; tổ chức tốt nghiệp được 9 khóa với hơn 11.000 sinh viên, số tìm được việc làm khoảng 83%. Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp  Long An thành lập năm 2007, số sinh viên hiện nay là 3.776 sinh viên, số tốt nghiệp ra trường có việc làm khoảng 80%...

Những năm qua, được Bộ GDĐT cho phép vận dụng Điều 33 Quy chế tuyển sinh về ưu tiên khu vực, nên công tác tuyển sinh của các trường ĐHNCL có nhiều thuận lợi, đặc biệt là học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc... có cơ hội được học tập.

Theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05.3.2012 của Bộ GDĐT thì tất cả các đối tượng ưu tiên đều giảm chỉ còn một nửa, nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyển sinh ở các trường. Đến nay Trường ĐH Tây Đô mới tuyển được 831/3.740 chỉ tiêu được giao; Trường ĐH Cửu Long mới tuyển được 1.842/2550; Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An cũng chỉ mới tuyển được 116/500 chỉ tiêu hệ ĐH và 159/800 chỉ tiêu hệ CĐ...

Qua trao đổi với HĐQT và hiệu trưởng các trường, chúng tôi ghi nhận: Chủ trương của Bộ GDĐT là đúng đắn, nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các vùng, miền về công tác tuyển sinh, để nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế, nhưng cần phải có lộ trình, cần định ra khoảng thời gian thích hợp và thời điểm thực hiện... để các trường chuẩn bị kế hoạch và giải pháp thực hiện; đồng thời Bộ GDĐT nên nghiên cứu ban hành cơ chế đặc thù cho các trường ĐHNCL  để các trường chủ động thích nghi với mọi hoàn cảnh, tự khẳng định mình trong sự tồn tại và phát triển.

Trước mắt vẫn phải được duy trì việc vận dụng Điều 33 Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy nhằm bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ĐBSCL...