Ngoài ra, nếu cần thiết, Cục Đường sắt sẽ tổ chức các cuộc thanh, kiểm tra khác ngoài kế hoạch. Cùng với đó, Cục ĐSVN cũng quyết định thành lập Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Thanh tra - An toàn I khu vực miền Bắc, Phòng Thanh tra - An toàn II khu vực miền Trung, Phòng Thanh tra - An toàn III khu vực miền Nam và 10 Đội Thanh tra - An toàn thuộc Cục. Các Phòng và Đội có trách nhiệm tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành đường sắt.