Theo đó, đối tượng chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra (cấp TP 120.000 đồng/ngày/người, cấp huyện 100.000 đồng/ngày/người, cấp xã 60.000 đồng/ngày/người); đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra (cấp TP 100.000đồng/ngày/người, cấp huyện 80.000 đồng/ngày/người). Ngoài ra cán bộ, công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo y tế tại trụ sở tiếp công dân được hưởng 50.000 đồng/ngày/người.