Bàn thờ Đại tướng .
Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 
Những người đến viếng Đại tướng.
Gia đình đáp lễ...
 Đôi bình đựng đất ở Trường Sa được dâng lên Đại tướng.