Việc ký kết nhằm đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; nâng cao nhận thức huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để người dân hiểu rõ hơn về vai trò ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần ổn định xã hội và phát triển bền vững đất nước.

Cơ chế phối hợp giữa hai bên cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện hàng năm theo sự chỉ đạo, giám sát của lãnh đạo hai bên. Trong đó, Bộ TTTT sẽ tổ chức định hướng nội dung thông tin về BHXH, BHYT trên báo chí và trên hệ thống cơ sở. Đồng thời tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí, cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo...

[Clip] Bộ TTTT và BHXH Việt Nam ký kết phối hợp tuyên truyền: