Tổng số người tham gia BHYT: 194.619 người, tăng 7,46% so với năm 2015; đạt tỉ lệ 80% bao phủ BHYT tăng 5,33% so với năm 2015; tổng số người tham gia BHTN: 22.091 người, tăng 11,45% so với năm 2015. Khai thác 416 đơn vị mới với 1.941 lao động, quỹ lương 7,837 tỉ đồng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn; tăng 210 đơn vị mới khai thác so với năm trước (tăng 101,9% so với năm 2015). Tính đến hết năm 2016, BHXH huyện Thanh Trì thu được 439,274 tỉ đồng, đạt 102,8% kế hoạch năm, tăng 25,5% so với năm 2015. Công tác quản lý, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trong năm đối với gần 16.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, luôn kịp thời, đảm bảo an toàn nguồn quỹ, với tổng kinh phí chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN là 685,529 tỉ đồng.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) có nhiều chuyển biến tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất hồ sơ trễ hẹn. Trong năm 2016, tiếp nhận 54.393 lượt hồ sơ, tăng 30,9% so với năm 2015, đã giải quyết và trả kết quả 53.335 lượt hồ sơ theo phiếu hẹn. Triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT, có 1.399 đơn vị sử dụng lao động/tổng số 1.717 đơn vị sử dụng lao động phát sinh giao dịch hồ sơ điện tử, đạt tỉ lệ 81,5%...