Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường (TNMT) Nguyễn Minh Quang, việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ bắt đầu diễn ra từ 31.1 và kết thúc vào 31.3.2013. Các ý kiến đóng góp của nhân dân sẽ được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và được nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo luật. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành dân chủ, công khai, khoa học và đảm bảo tiến độ, chất lượng, thiết thực, tiết kiệm. Các cấp ủy, chính quyền địa phương và của các tổ chức phải xác định việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Việc lấy ý kiến có thể thông qua nhiều hình thức, như góp ý trực tiếp bằng văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm được tổ chức lấy ý kiến; trong đó, cá nhân gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản qua đường bưu điện thì thư không phải dán tem. Các cá nhân, tổ chức, cơ quan góp ý kiến thông qua cổng thông tin điện tử Chính phủ, trang thông tin điện tử của Bộ TNMT, Tổng cục Quản lý đất đai, trang thông tin điện tử của HĐND và UBND các tỉnh, thành phố.

Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các cơ quan, tổ chức, UBND các tỉnh, thành phải gửi về Bộ TNMT trước ngày 5.4.2013. Bộ TNMT sẽ tổng hợp và báo cáo Chính phủ kết quả đóng góp ý kiến trước ngày 15.4.2013. Dự kiến cuối tháng 4.2013, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được hoàn thiện, trình Chính phủ cho ý kiến và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội trước ngày 10.5.2013.