1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ vận chuyển đường thủy

- Loại gói thầu: Thuê dịch vụ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2019

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

3.  Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

4. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 12/04/2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 18/04/2019.

Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu)

Email: hangntl@pbp.vn.

5. YCCG phát hành miễn phí

6. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 18/04/2019

7. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 18/04/2019