1. Nguyên tắc tiếp nhận:

– Chỉ tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh là đối tượng gia đình chính sách hoặc hậu phương quân đội.

– Sở Giáo dục và Đào tạo còn chỉ tiêu số lượng người làm việc chưa sử dụng.

2. Thời gian tiếp nhận:

Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ giáo viên ngoại tỉnh từ ngày 15 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2017 tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo (Trung tâm Hành chính Thành phố, số 24 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng).

*** Chi tiết thông báo như sau:


Nguồn tin: danang.edu.vn