Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi
(Giấy CNĐKCB số 63/GCN-UBCK do Ủy Ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 01/11/2018)
Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH
Website: www.mailinh.vn
Địa chỉ trụ sở chính: 64-68 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-29) 3829 8888      Fax: (84-28) 3822 5999
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2018  
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MLC)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông           
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu phát hành: 172.899.000 cổ phiếu
5. Tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành: 1.728.990.000.000 đồng
6. Mục đích phát hành: Phát hành để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc, Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung theo hợp đồng hợp nhất
7. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MLG), Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc (MLN), Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung (MNC) theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc hoán đổi
8. Tỷ lệ hoán đổi:
 Tỷ lệ hoán đổi tại MLG là 1:1,3609 (1 Cổ Phần MLG sẽ được hoán đổi thành 1,3609 Cổ Phần của MLC). 
 Tỷ lệ hoán đổi tại MLN là 1:1,2240 (1 Cổ Phần của MLN (ngoại trừ cổ phần sở hữu bởi MLG) sẽ được hoán đổi thành 1,2240 Cổ Phần của MLC).  
 Tỷ lệ hoán đổi tại MNC là 1:2,5444 (1 Cổ Phần của MNC (ngoại trừ cổ phần sở hữu bởi MLG) sẽ được hoán đổi thành 2,5444 Cổ Phần của MLC)
9. Nguyên tắc làm tròn khi phân phối cổ phiếu: 
 Số lượng cổ phần MLC mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được MLC mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua lại là 10.000 (mười nghìn) đồng cho 1 cổ phần MLC.
10. Thời gian, địa điểm và thủ tục : 
 Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ phiếu hoán đổi: 20/11/2018
 Thủ tục và địa điểm thực hiện: 
- Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng của MLG, MLN và MNC sẽ được nhận số lượng cổ phần MLC tương ứng với Tỷ lệ hoán đổi nêu trên.
- Việc chuyển giao cổ phiếu MLC sẽ được thực hiện tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh trong vòng 60 ngày kể từ Ngày đăng ký cuối cùng. 
- Đối với cổ đông đã lưu ký: xuất trình giấy tờ tùy thân phù hợp với số đăng ký sở hữu đã cung cấp cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: xuất trình bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần MLG/MLN/MNC và giấy tờ tùy thân hợp lệ.
11. Địa điểm cung cấp bản cáo bạch: Bản cáo bạch được đăng tải tại website: mailinh.vn
                                                                                  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
                                                                                                       (Đã ký)
                                                                                                       Hồ Huy