I. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng: 03 viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, trong đó:

+ 1 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ; trình độ tối thiểu về tin học và ngoại ngữ: trình độ B;

+ 1 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; trình độ tối thiểu về tin học và ngoại ngữ: trình độ B;

+ 1 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình; trình độ tối thiểu về tin học và ngoại ngữ: trình độ B;

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Thi tuyển hoặc xét tuyển (tổ chức xét tuyển khi số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển dưới 30 hồ sơ cho mỗi vị trí).

III. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

Lệ phí xét tuyển được quy định trong Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/11/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 21/2/2018 đến hết ngày 23/3/2018 (trong giờ hành chính, các ngày làm việc).

2. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Tại Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn, số 8A đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; số điện thoại cơ quan: 02053.811.768.

(Người nhận hồ sơ: Bà Vi Lương Anh – Trưởng phòng HCKT)

Nguồn: baolangson.vn