1. Vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng
- Khoa Du lịch
+ 02 GV Bộ môn Kinh doanh Lữ hành
+ 03 GV Bộ môn Kinh doanh khách sạn
- Khoa Kinh doanh quốc tế
+ 03 GV Bộ môn Kinh doanh quốc tế
- Khoa Kinh tế
+ 01 GV Bộ môn Kinh tế học
+ 01 GV Bộ môn Kinh tế phát triển
- Khoa Luật
+ 01 GV Bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước
+ 01 GV Bộ môn Luật Kinh tế - Nhân sự
- Khoa Ngân hàng
+ 01 GV Bộ môn Ngân hàng
+ 01 GV Bộ môn Tài chính công
- Khoa Marketing: 06 GV Bộ môn Marketing  
- Khoa Quản trị kinh doanh
+ 03 GV Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng quát
+ 03 GV Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực
- Khoa Thương mại điện tử
+ 04 GV Bộ môn Thương mại điện tử
+01 GV Bộ môn Kinh doanh thương mại
- Khoa Thống kê - Tin học:
+ 04 GV Bộ môn Tin học quản lý
+ 01 GV Bộ môn Thống kê
- Khoa Kinh tế chính trị
+ 01 GV Bộ môn Kinh tế chính trị
+ 02 GV Bộ môn Tư tưởng HCM
+ 02 GV Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tổ ngoại ngữ chuyên ngành: 06 Giảng viên
- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế: 02 Nghiên cứu viên
2. Thời gian nhận hồ sơ.
– Các ứng viên gửi Hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ: Phòng TC-HC, Trường Đại học Kinh tế - 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng trước ngày 30/4/2019
Mọi chi tiết xem thông tin tại:
https://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/9695/bid/456