Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện công bố các quyết định: Quyết định kết nạp 47 đoàn viên công đoàn; Quyết định thành lập công đoàn cơ sở; Quyết định chỉ định ban chấp hành, ủy ban kiểm tra lâm thời. 

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện nhấn mạnh vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn; quyền, nghĩa vụ của đoàn viên khi gia nhập tổ chức công đoàn. 

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện đề nghị ban chấp hành công đoàn sớm xây dựng quy chế phối hợp giữa ban lãnh đạo công ty và ban chấp hành công đoàn; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng công nhân lao động; kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi đoàn viên khi có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua "lao động giỏi, lao động sáng tạo" để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển. 

Cùng với đó, đề nghị ban giám đốc công ty luôn quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của tổ chức công đoàn; đề nghị công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo công ty tuyên truyền đến 100% cán bộ, đoàn viên, người lao động trong công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch vừa nâng cao hiệu quả sản xuất của công ty.