Thông tin việc làm:

Là một trong những ngân hàng TMCP thành lập sớm nhất tại Việt nam, VPBank đã có những bước phát triển vững chắc trong suốt lịch sử của ngân hàng. Đặc biệt từ năm 2010, VPBank đã tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện dưới sự hỗ trợ của một trong các công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới. Theo chiến lược này, VPBank đặt mục tiêu trở thành một trong 5 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam và một trong 3 ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2017.

STT Đợt tuyển dụng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
1
Trung tâm chiến lược và quản lý dự án - 04/2017
Hà Nội 31/05/2017
2
Tham gia Phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp : “Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân”
Hà Nội
TPHCM
31/05/2017
3
Trung tâm truyền thông và tiếp thị Marcom - 04/2017
Hà Nội 30/06/2017
4 Khối Tín dụng Tiểu thương tuyển dụng 04/2017
Hà Nội
TPHCM
31/05/2017
5 Khối Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ - 04/2017 Hà Nội 10/05/2017
6 Phỏng Vấn và Tuyển Dụng Trực Tiếp: “ Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp”
Hà Nội
TPHCM
30/04/2017
7 Khối Quản trị Nguồn Nhân lực tuyển dụng 04/2017 TPHCM 30/04/2017
8 Khối Khách hàng doanh Nghiệp - 04/2017 Hà Nội 31/05/2017
9 Khối Dịch vụ Ngân hàng Công nghệ số tuyển dụng 04/2017 Hà Nội 31/05/2017
10 Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn và đầu tư - 03/2017 Hà Nội 30/04/2017
11 Trung tâm truyền thông và tiếp thị - 03/2017 Hà Nội 30/04/2017
12 Dự án Digital Factory tuyển dụng Hà Nội 30/04/2017
13 Khối Quản Trị Rủi ro tuyển dụng 04/2017
Hà Nội
TPHCM
30/04/2017
14 Khối VPDirect tuyển dụng tháng 04/2017 Hà Nội 31/05/2017
15 Khối Công Nghệ Thông Tin tuyển dụng 04/2017
Hà Nội
TPHCM
31/05/2017
16 Khối Vận Hành tuyển dụng 04/2017 Toàn quốc 31/05/2017
17 Khối Khách hàng Cá Nhân tuyển dụng 04/2017 Toàn quốc 31/05/2017
18 Khối Khách hàng doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ tuyển dụng- 04/2017 Toàn quốc 31/05/2017
19 Trung tâm Phân tích Kinh doanh BIC Hà Nội 30/04/2017
20 Khối Tín Dụng tuyển dụng tháng 04/2017
Hà Nội
TPHCM

31/05/2017