>> CEO Trương Đình Anh: “Đâm lao theo lao” hay “quy ẩn”?