>> “Lỗ kim” nuốt cả… trăm gian chùa?
>> Phá chùa Trăm Gian - lỗi tập thể!
>>  “Đập cổ kính xưa” dựng… chùa mới

Đối với tập thể, UBND huyện Chương Mỹ nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc.

Đối với cá nhân, ông Vũ Văn Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực văn hóa-xã hội đã được tập thể lãnh đạo UBND huyện nghiêm khắc phê bình và chỉ đạo thông báo nội dung kiểm điểm tới các xã, thị trấn để rút kinh nghiệm sâu sắc.

Trưởng phòng VHTT Hoàng Minh Hiến nhận mức kỷ luật là khiển trách; Phó Trưởng phòng VHTT Trịnh Văn Ban cũng nhận mức khiển trách.

Ba cán bộ UBND xã Tiên Phương đều nhận mức cảnh cáo gồm: Ông Vũ Văn Doãn - Chủ tịch UBND xã, ông Tống Bá Lương - Phó Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Xuân Chít - cán bộ văn hóa xã. Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể UBND xã Tiên Phương với hình thức kỷ luật khiển trách.

UBND xã Tiên Phương chỉ đạo thực hiện quy trình kỷ luật đối với Trưởng ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa quốc gia chùa Trăm Gian theo thẩm quyền; không bố trí ông Tống Bá Lương làm nhiệm vụ Trưởng ban Quản lý di tích vì chưa hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng được phân công.

Đối với ni sư Thích Đàm Khoa - trụ trì chùa, ngoài việc viết bản tường trình và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, UBND huyện có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng của thành phố làm rõ sai phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.