Để đảm bảo việc tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn và các lễ hội, hội chọi trâu đúng với truyền thống, ý nghĩa của lễ hội, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh lành mạnh trong nhân dân, hướng tới việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo những hình ảnh đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế…, Bộ VHTTDL quyết định thực hiện chấn chỉnh công tác, tăng cường công tác quản lý các lễ hội, hội chọi trâu. Theo đó, tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành trong việc định hướng tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa giáo dục của lễ hội; vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia.

Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật; quy trình thực hành Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn. Đây là hoạt động hoàn thiện các hình thức tổ chức sao cho phù hợp trong Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của di sản văn hóa, trọng tâm là nội dung tổ chức các nghi lễ truyền thống tại địa phương đảm bảo tính trang trọng, đúng với giá trị của di sản.

Bộ VHTTDL cũng đề xuất xây dựng văn bản quản lý, chỉ đạo để phù hợp với tình hình thực tế cũng như kiểm soát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đã được cam kết tại Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngoài ra, nếu di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không còn đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy định của Luật Di sản văn hóa thì Bộ trưởng Bộ VHTTDL sẽ xem xét đưa di sản ra khỏi Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Với đề xuất nội dung làm việc của Bộ VHTTDL cùng UBND TP. Hải Phòng về tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, Cục Di sản văn hóa sẽ rà soát quy trình thực hành Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn; Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đã được cam kết tại Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn. Thanh tra Bộ VHTTDL sẽ tập trung kiểm tra việc quản lý, tổ chức các lễ hội, đặc biệt các lễ hội không có cơ sở để khẳng định là lễ hội dân gian truyền thống, có nội dung kích động bạo lực, phản cảm như lễ hội, hội chọi trâu.

Đồng thời, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và Sở VHTTDL TP. Hải Phòng sẽ tổ chức tọa đàm lấy ý kiến các nhà nghiên cứu văn hóa, cơ quan quản lý và cộng đồng về tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn; Tổ chức hội thảo lấy ý kiến các nhà nghiên cứu văn hóa, cơ quan quản lý và cộng đồng để đưa ra giải pháp tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn đảm bảo an ninh, an toàn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia.