Theo các chuyên gia thì có khoảng 30% cấu kiện kiến trúc đã bị hạ giải của hai hạng mục này có thể tái sử dụng trong việc phục dựng lại các công trình trên (ảnh). Số cấu kiện bị hư hỏng còn lại là những dấu vết gốc có thể làm cơ sở cho việc phục chế các cấu kiện thay thế. Viện Bảo tồn di tích cũng đã tiến hành thống kê, phân loại, chụp ảnh, đo đạc sơ bộ toàn bộ cấu kiện kiến trúc bị hạ giải.

Số cấu kiện có thể tái sử dụng này sẽ được tập kết vào lán có mái che và giao cho UBND xã Tiên Phương và nhà chùa có trách nhiệm bảo vệ để không xảy ra thất thoát hoặc xáo trộn. Viện sẽ làm báo cáo kỹ thuật đợt kiểm kê sơ bộ này để làm cơ sở cho Hội đồng tư vấn họp, đưa ra phương án tu bổ, tôn tạo và phục hồi hai hạng mục gác khánh và nhà tổ trong thời gian sớm nhất.