Trả lời:
Thời gian hưởng chế độ khi sinh con: Căn cứ theo Điều 240, Khoản 2-điểm đ BLLĐ 2012 quy định như sau: b) Quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con tại Luật BHXH số 71/2006/QH11 được thực hiện theo quy định của bộ luật này.
Theo Điều 157 BLLĐ 2012: Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng.
Theo Điều 31 – Luật BHXH 2006: Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi.
Công văn số 1477/BHXH-CSXH 2013: Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi; cả cha và mẹ hoặc chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha nghỉ việc chăm sóc con được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Như vậy, căn cứ theo quy định BLLĐ 2012; Luật BHXH và công văn hướng dẫn BHXH, thì mẹ mất sau khi sinh con thì cha được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Đây là quy định đã được sửa đổi theo quy định của BLLĐ 2012. Nếu cha nghỉ việc chăm sóc con thì được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo (Cty luật TNHH Đức An)