Thời điểm tháng 5.2010 cả công ty A và B cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp cho tôi. Nay tôi đang làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội (công ty A một sổ bảo hiểm xã hội và một sổ tại công ty B) thì được thông báo phải làm thủ tục thoái thu bảo hiểm thất nghiệp tháng 5.2010 do đóng trùng hai nơi. Nếu làm thủ tục thoái thu thì tôi phải đến cơ quan nào để thực hiện?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Theo quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tại nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì:

“Trường hợp một người có từ 2 sổ bảo hiểm xã hội trở lên có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trùng nhau thì cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi”.

Trường hợp của bạn ký hợp đồng lao động cùng lúc với 2 đơn vị nên việc đóng bảo hiểm xã hội bị trùng thời gian nên không thể gộp 2 sổ bảo hiểm xã hội mà phải làm thủ tục thoái thu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, hủy sổ bảo hiểm xã hội đã cấp tại đơn vị ký hợp đồng lao động thứ 2.

Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện hoàn trả tiền đã đóng đối với thời gian đóng trùng nhau và thực hiện gộp sổ bảo hiểm xã hội cho bạn.

Đề nghị bạn kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS); các sổ bảo hiểm xã hội nộp cho đơn vị hiện đang quản lý bạn (Nếu bạn đang đi làm và đóng bảo hiểm xã hội); Nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương nơi cư trú (nếu bạn đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội) để được giải quyết.