Theo Nghị quyết 68/NQ-CP, doanh nghiệp sẽ được giảm mức đóng BHXH vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xuống còn 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (trước đây phải đóng 0,5% hoặc 0,3%).

Việc giảm mức đóng này được áp dụng trong thời gian 12 tháng, từ ngày 1.7.2021 đến hết ngày 30.6.2022. Theo đó, doanh nghiệp không cần phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ trong thời gian này.

Tuy không được doanh nghiệp đóng loại bảo hiểm này do mức đóng là 0% nhưng người lao động vẫn được tính là đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Do đó, nếu có xảy ra tai nạn lao động hay mắc bệnh nghề nghiệp trong thời gian giảm mức đóng thì quỹ BHXH vẫn sẽ chi trả đầy đủ các quyền lợi tương ứng cho người lao động.

Như vậy, việc giảm mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ không làm ảnh hưởng gì đến quyền lợi của người lao động. Chính sách này mục đích là để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch bệnh chứ không làm giảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

Thậm chí, người lao động còn được nhận thêm quyền lợi khi Nghị quyết 68 yêu cầu rằng, doanh nghiệp phải hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng bảo hiểm cho người lao động phòng chống COVID-19.