Theo đó, về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội giao Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Sở LĐ-TB&XH các tỉnh thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai; phòng, chống tệ nạn mại dâm; giảm phát sinh mới tệ nạn xã hội.

Phấn đấu tỷ lệ người nghiện được điều trị so với số người nghiện có hồ sơ quản lý là 78%; tỷ lệ điều trị bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện là 14%. Tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho khoảng 15.000 lượt đối tượng bán dâm; trong đó hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho 5.000 người. 

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm theo Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay. Phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức.

Về công tác phòng, chống mua bán người, tiếp tục chỉ đạo triển khai các nội dung Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về”. Rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống dịch vụ hỗ trợ nạn nhân ở cộng đồng, hệ thống cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng trên phạm vi toàn quốc, đề xuất các biện pháp, giải pháp tăng cường hỗ trợ tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhân rộng mô hình xã, phường phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh mới tệ nạn ma túy, mại dâm. Mở rộng và nâng cao hiệu quả cuộc vận động xây dựng “xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội”; chuyển hóa những xã, phường trọng điểm về tệ nạn ma túy, mại dâm; huy động tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, nhà trường... thực hiện đồng bộ các giải pháp về tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh niên tránh xa ma túy, mại dâm; xây dựng lực lượng tình nguyện viên ở các xã, phường.

Trong năm 2017, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án như Dự án Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán thuộc Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.