Theo đó, UBND TP đồng ý về nguyên tắc đề xuất của Sở NNPTNT tại văn bản Công văn số 2722/SNN-CN ngày 31.10.2016 về việc thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải trong hàng rào cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội. Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát, tham mưu, báo cáo UBND TP xem xét hỗ trợ kinh phí cho chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải trong hàng rào cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Bình Minh theo quy định của pháp luật và TP.

UBND huyện Thanh Oai chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức mời gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định để nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống theo quy định của pháp luật và TP, báo cáo UBND TP.