Trọng tâm công tác kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đơn vị; tổ chức thực hiện của BCĐ cuộc vận động các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên; sự phối hợp tổ chức thực hiện của chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội cùng cấp; tuyên truyền của các đơn vị; phối hợp với các đơn vị tổ chức các chương trình khuyến mại, giảm giá, hội chợ, phiên chợ Việt, bán hàng lưu động ở các khu công nghiệp, chế xuất, khu đông dân cư và chương trình đưa hàng về nông thôn; về chăm sóc, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; chương trình thực hiện Cuộc vận động thời gian tiếp theo. Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá công tác lãnh đạo triển khai và kết quả thực hiện cuộc vận động ở các đơn vị; tạo sự chuyển biến sâu rộng hơn nữa về nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong quản lý, sản xuất; đồng thời đưa ra các giải pháp đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới.

Dự kiến thời gian kiểm tra vào tuần cuối tháng 11.2016 tại đơn vị được kiểm tra. Thường trực BCĐ cuộc vận động TP chỉ đạo Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác kiểm tra gồm: Thành lập 2 đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cuộc vận động TP; xây dựng chương trình đoàn kiểm tra; mời thành viên BCĐ cuộc vận động thành phố tham gia đoàn kiểm tra; phối hợp với Văn phòng cơ quan UBMTTQ Việt Nam TP.Hà Nội xây dựng dự trù kinh phí và điều kiện phục vụ công tác kiểm tra của đoàn; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả đoàn kiểm tra. Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị các nội dung báo cáo việc triển khai thực hiện Cuộc vận động ở đơn vị mình theo nội dung kiểm tra …