Các đội trải qua 2 phần thi: Kiến thức chung (pháp luật về công tác ATVSLĐ và trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ sở trong công tác này; tổ chức, quản lý và phương pháp hoạt động của mạng lưới ATVSV; kiến thức chung về kỹ thuật ATVSLĐ - PCCN); thực hành (thực hiện các thao tác sơ cấp cứu tai nạn LĐ, xử lý sự cố phổ biến thường xảy ra trong LĐ sản xuất như cấp cứu điện giật, sơ cứu băng bó các vết thương, khiêng cáng…, thực hành PCCC, cách sử dụng các thiết bị an toàn, chữa cháy và trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân… Thí sinh là đoàn viên, CNLĐ, ATVSV đang công tác tại các doanh nghiệp (kể cả CĐCS trực thuộc CĐ các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh).