Nhiều tham luận của các đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và của các nhà khoa học đã phản ánh nhiều góc nhìn khác nhau về ý nghĩa, hiệu quả của việc thực hiện chính sách đối với đồng bào Khmer… Hội thảo nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer từ năm 1991 đến nay; qua đó đề xuất các định hướng, giải pháp đổi mới, hoàn thiện chủ trương, chính sách đối với đồng bào Khmer trong thời gian tới.