Kết quả điều tra ghi nhận: Tổng số CĐCS có sân bóng chuyền: 34, có sân bóng đá: 18, có sân cầu lông: 27, có bàn bóng bàn: 8, có ti vi phục vụ CBGVNV: 34, có dàn âm thanh phục vụ CBGVNV: 35, có đầu đĩa karaoke phục vụ CBGVNV: 30, có máy vi tính nối mạng phục vụ CBGVNV: 37, có Báo Nhân Dân: 33, có Báo Đồng Khởi: 35, có Báo Lao Động: 31, có Báo Giáo dục và Thời đại: 33, có các loại báo và tạp chí khác: 35, có phòng làm việc của CĐCS: 32, có máy vi tính nối mạng (được chính quyền trang bị): 28, có máy in (được chính quyền trang bị): 19…