Hoạt động đối thoại được tổ chức với nhiều hình thức: Thương lượng, tư vấn hoặc trao đổi thông tin giữa người sử dụng LĐ và NLĐ, họp định kỳ giữa CĐ - NLĐ và giữa CĐ - lãnh đạo doanh nghiệp - NLĐ - các ngành chức năng.

Trong các cuộc đối thoại, các nội dung chủ yếu được đề cập: Việc thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ; chính sách việc làm và những khó khăn, vướng mắc; điều kiện làm việc; các chế độ, chính sách cho NLĐ; tiền lương, tiền thưởng, tiền ăn ca và các khoản phụ cấp; giải quyết tranh chấp LĐ… Qua đối thoại, người sử dụng LĐ và LĐ có sự chia sẻ về tình hình sản xuất, khó khăn của doanh nghiệp; qua đó ngăn ngừa tranh chấp LĐ và đình công...