Về độ tuổi trẻ em, nhiều ý kiến đại biểu không tán thành việc điều chỉnh độ tuổi trẻ em lên dưới 18 tuổi. Ủy ban TVQH đã chỉ đạo Tổng thư ký Quốc hội gửi phiếu xin ý kiến ĐBQH về hai phương án (Phương án 1: “Trẻ em là người dưới 18 tuổi”; Phương án 2: “Trẻ em là người dưới 16 tuổi”). Kết quả lấy phiếu cho thấy: Có 340/397 ý kiến đồng ý phương án 2, chiếm 85,64% tổng số phiếu thu về và 69,25% tổng số ĐBQH; 50/397 ý kiến đồng ý phương án 1, chiếm 12,59% tổng số phiếu thu về và 10,18% tổng số ĐBQH.

 

Tiếp thu ý kiến đa số ĐBQH, Ủy ban TVQH đề nghị giữ độ tuổi trẻ em là dưới 16 tuổi như quy định tại Luật hiện hành. 
Tiếp thu ý kiến đa số ĐBQH, Ủy ban TVQH đề nghị giữ độ tuổi trẻ em là dưới 16 tuổi như quy định tại Luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết của các đại biểu Quốc hội, có ý kiến đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm của gia đình đối với con em trong gia đình. Ủy ban TVQH thấy rằng: Gia đình là nơi trẻ em được sinh ra, được nuôi dưỡng trưởng thành, ông bà cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình là người gần gũi nhất, có điều kiện và thời gian chăm sóc con em mình nhiều nhất. Do vậy, gia đình luôn giữ vai trò hàng đầu, là yếu tố quyết định trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Ủy ban TVQH đã rà soát chỉnh lý các điều, khoản có liên quan đến trách nhiệm của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, giáo dục trẻ em, hỗ trợ trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình tại Mục 2, Chương VI.

Luật trẻ em (sửa đổi) gồm 7 chương, 107 điều, được QH thông qua ngày 5/4 tại kỳ họp 11, QH khoá XIII. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.6.2017. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 năm 2004 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.