Còn không ít những thách thức

Trong những năm gần đây, tỷ lệ lao động nông thôn sau khi đào tạo nghề có việc làm mới đạt hơn 80% (vượt chỉ tiêu đề ra), có 24,50% số người thuộc hộ nghèo sau khi đào tạo nghề có việc làm và đã thoát nghèo, 4,40% số người sau khi đào tạo nghề đã trở thành hộ khá. Đặc biệt, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trong cả nước.

Song bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế do một số cấp ủy, chính quyền cấp huyện và cơ sở chưa chủ động, lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch hay có những giải pháp khả thi, số ít cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa có nhận thức đúng về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn không đồng đều giữa các vùng (Vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn đạt hiệu quả thấp nhất). Cơ cấu, trình độ đào tạo bất hợp lý, đa phần các địa phương mới chú trọng đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng, cả nước có khoảng 19% lao động qua đào tạo có bằng chuyên môn kĩ thuật. Chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề thấp; tỷ lệ người học nghề được hỗ trợ chi phí đào tạo chưa đạt yêu cầu. Nhiều danh mục nghề đào tạo chưa xuất phát từ quy hoạch sản xuất nông nghiệp, yêu cầu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới. 

Nguyên nhân là do công tác tuyên truyền đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở một số nơi vẫn còn hạn chế về nội dung và phương thức. Việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua việc ban hành các văn bản của một số bộ, ngành và địa phương chưa đồng bộ, thực hiện kém hiệu quả.

Đẩy mạnh dạy nghề cho lao động nông thôn

Nâng cao kỹ năng nghề cho lao động nông thôn là một trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, các cấp các ngành và địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý nhà nước của các cấp chính quyền trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tập trung tuyên truyền về quyền và lợi ích của người học, của cá nhân, tập thể khi tham gia vào hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn; lồng ghép trong công tác tuyên truyền những nội dung hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục.

Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt; đổi mới mạnh mẽ các hoạt động phục vụ công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đặc biệt, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chú trọng hơn nữa công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề; bổ sung danh mục nghề; hoàn thiện chương trình đào tạo nghề hiện có và xây dựng một số chương trình đào tạo nghề phi nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với từng đối tượng người học, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. 

Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ tham mưu với Chính phủ tăng cường đầu tư cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang phát huy hiệu quả tốt nhưng khó huy động nguồn lực xã hội; rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách, nhất là chính sách thuế, đất đai nhằm khuyến khích các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước tham gia tích cực hơn nữa vào công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Để chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt mục tiêu đề ra và mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân, công tác dạy nghề cần phải tổ chức theo nhu cầu thực tế của từng địa phương, bên cạnh đó là gắn công tác này với trách nhiệm của địa phương và doanh nghiệp, có như vậy mới tạo ra được hiệu quả tốt nhất.