Tích cực chỉ đạo hoàn thiện, đồng bộ hoá dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 99,54%. Thời gian qua công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT và các phần mềm nghiệp vụ trong giải quyết chế độ, chính sách tiếp tục được đẩy mạnh đã tiết giảm tối đa thời gian tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, tạo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân trong quá trình giao dịch với cơ quan BHXH. Các đơn vị thực hiện tốt công tác nhận, trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, hiện 100% đơn vị tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh thực hiện giao dịch điện tử. Với bước đà này, BHXH tỉnh Thái Bình quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.