Tích cực hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBND xã phường về quy trình, thủ tục hồ sơ thực hiện việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bằng hình thức giao dịch điện tử,… Phấn đấu đến 30.9.2016 toàn TP. có trên 90% đơn vị thực hiện kê khai thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN bằng hình thức giao dịch điện tử. Phòng LĐTBXH rà soát, nắm bắt đầy đủ số lượng lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, các đơn vị trên địa bàn. Giám sát quá trình thực hiện của cơ quan BHXH TP. và đơn vị sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.