Trong đó, số LĐ được tạo việc làm mới là 21.611 người, đạt 98,2% kế hoạch. Số LĐ được tạo việc làm thêm 10.740 người; tỉ lệ thất nghiệp chung toàn tỉnh khoảng 2,81%. Đến nay, nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm đã cho 4.288 khách hàng vay với tổng dư nợ trên 89 tỉ đồng, số LĐ được giải quyết việc làm thông qua vay vốn là 1.144 người. Dự tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 2.430 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 101,25 % kế hoạch năm). Đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có khoảng 555.290 người trong độ tuổi LĐ. Trong năm, do sự cố môi trường biển đã gây tổn thất nặng nề đến sản xuất, kinh doanh, đời sống của nhân dân cũng như tìm kiếm việc làm thay thế. Theo kết quả điều tra sự cố môi trường biển, có 40 xã, phường trên địa bàn với 22.939 hộ và 99.643 khẩu bị ảnh hưởng việc làm. Đến nay, số LĐ ở các địa phương bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển đã quay lại làm việc hơn 50% và tỉ lệ thất nghiệp giảm còn khoảng 11% (thời điểm điều tra tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực này là 28%).LÂM MINH