(?) Xin ông cho biết kết quả sau 2 năm phối hợp thực hiện các chương trình tín dụng chính sách (TDCS) tại địa bàn Tây Nguyên giữa BCĐ với NHCSXH. Nguồn vốn TDCS của Chính phủ đã góp phần ổn định tình hình chính trị, kinh tế - xã hội ra sao?

- Có thể khẳng định Đề án củng cố, nâng cao chất lượng TDCS vùng Tây Nguyên đã thành công với những con số ấn tượng thể hiện ở tổng dư nợ các chương trình TDCS đến ngày 31.10.2015 là 16.278 tỉ đồng, với gần 700 ngàn hộ còn dư nợ, tăng 4.883 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm 2012, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 8,96%, trong khi tốc độ tăng trưởng chung toàn quốc là 7,76%, đạt cao hơn 1,2%. Trong đó, dư nợ cho vay bằng nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 15.564 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 95,6% trên tổng dư nợ; dư nợ cho vay bằng nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt 714 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 4,4% trên tổng dư nợ.

Nguồn vốn TDCS đã góp phần thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo tại địa phương, xây dựng tình đoàn kết, trách nhiệm, gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy sức mạnh của các tổ chức hội, đoàn thể, củng cố hơn nữa lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

(?) Ông có thể cho biết sự chuyển biến tích cực đó được thể hiện rõ nhất ở nội dung nào?

- Chuyển biến tích cực nhất có thể nói là về nâng cao nhận thức của người dân và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức hội, đoàn thể nhận uỷ thác từ đó giúp nâng cao chất lượng tín dụng và quản lý vốn vay của NHCSXH. Vào thời điểm trước khi tiến hành Đề án, nợ quá hạn ở khu vực Tây Nguyên của NHCSXH cao hơn bình quân chung của toàn quốc và tiềm ẩn chiều hướng gia tăng. Tổng dư nợ cho vay ở khu vực Tây Nguyên lúc đó chiếm tỉ trọng 11% dư nợ của toàn quốc của NHCSXH, trong khi đó tổng số nợ quá hạn gần chiếm tỉ trọng 13,2% nợ quá hạn của toàn quốc.

Qua 3 năm thực hiện Đề án nói trên, với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng TDCS, vận động, tuyên truyền, kết quả thu được là tỉ lệ nợ quá hạn đã xuống thấp bằng bình quân chung của toàn hệ thống NHCSXH và giữ ổn định từ giữa năm 2014 đến nay. Công tác phối hợp giữa các hội, đoàn thể, TTKVV, trưởng buôn, - làng trong việc bình xét cho vay được thực hiện công khai và chất lượng, qua đó nâng cao được trách nhiệm quản lý, giám sát sử dụng vốn vay; khách hàng vay vốn đã có chuyển biến về ý thức được có vay, có trả, chấp hành khá tốt quy định nộp tiền lãi và gửi tiền tiết kiệm theo định kỳ hàng tháng, trả nợ vay khi đến hạn.

(?) Nội dung trọng tâm sự phối hợp trong thời gian tới giữa BCĐ Tây Nguyên với NHCSXH thời gian tới là gì, thưa ông?

- Mục tiêu chung trong thời gian tới là hoạt động TDCS vùng Tây Nguyên phát triển theo hướng ổn định, bền vững để thực hiện tốt các chính sách ASXH và tạo điều kiện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cụ thể, BCĐ Tây Nguyên và NHCSXH sẽ đặt trọng tâm giúp 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình TDCS và tiếp cận các dịch vụ khác do NHCSXH cung cấp. Địa phương sẽ hỗ trợ về nguồn vốn mỗi năm thêm ít nhất 10% để đến năm 2017 toàn vùng có số dư nguồn vốn địa phương bình quân mỗi tỉnh 80 tỉ đồng.

Để đạt được những mục tiêu này, BCĐ Tây Nguyên sẽ tích cực cùng NHCSXH chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với TDCS xã hội; Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ngành, các hội - đoàn thể vùng Tây Nguyên mình trong việc tham gia hoạt động TDCS xã hội để giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện đời sống…

Xin trân trọng cảm ơn ông!