Theo kết luận thanh tra, ngày 18.4.2014, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa thời điểm đó là ông Ngô Văn Tuấn (hiện ông Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) ban hành QĐ số 1634/QĐ-SXD bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức Phó trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

7 tháng sau, ngày 7.11.2014, Giám đốc Sở Xây dựng lại ban hành QĐ số 6216/QĐ-SXD bổ nhiệm và Quỳnh Anh từ Phó phòng lên Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

Việc bổ nhiệm “thần tốc” từ nhân viên lên phó phòng rồi trưởng phòng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh đã vi phạm hàng loạt quy định.

Cụ thể, tại mục c, Khoản 2, Điều 4, Quyết định số 1138/2002/QĐ-UB ngày 16.4.2002 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo đã quy định rõ, để nắm giữ chức vụ trưởng, phó phòng như của bà Quỳnh Anh cần có “thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ 3 năm trở lên”, “có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên”; “đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý nhà nước”. Tuy nhiên, đến thời điểm bổ nhiệm phó phòng rồi trưởng phòng, bà Quỳnh Anh chưa đủ các điều kiện trên.

Đáng lưu ý, ngày 26.7.2013, nghĩa là ngay trước khi bổ nhiệm bà Quỳnh Anh lên chức phó phòng, Giám đốc Sở Xây dựng thời điểm đó là ông Ngô Văn Tuấn đã ban hành Quyết định số 2180/QĐ-SXD ngày 26.7.2013, quy định tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm chức danh trưởng phòng, phó phòng thuộc sở, nhưng không đưa vào nội dung văn bản này tiêu chuẩn: Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Điều này là không đúng quy định tại Quyết định số 1138/2002/QĐ-UB của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Như vậy, ông Ngô Văn Tuấn -  Giám đốc Sở xây dựng thời điểm đó - và lãnh đạo Sở Xây dựng có cố tình lờ đi các quy định về tiêu chuẩn nhằm “mở đường” cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh “thăng quan tiến chức”?

Không chỉ vậy, đến thời điểm 31.12.2015, Sở Xây dựng Thanh Hóa thừa 6 phó trưởng phòng so với Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 10.4.2009 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp việc UBND tỉnh quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng có đầy đủ ban tham mưu có đủ nhân lực, trình độ, không thể vô tình để xảy ra sai sót như vậy!