Theo quyết định, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất; UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các phường, thị trấn.

Đối với UBND các xã, UBND thành phố Hà Nội giao chủ tịch UBND các huyện, thị xã Sơn Tây căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan để quyết định làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần.

Đối với các tổ chức hành chính trực thuộc sở, cơ quan ngang sở như các Chi cục và tổ chức tương đương, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giám đốc các sở và thủ trưởng các cơ quan ngang sở quyết định về làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần.

UBND thành phố Hà Nội cũng giao giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan ngang sở chưa làm việc sáng thứ bảy được căn cứ nhu cầu thực tế của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đề xuất UBND thành phố quyết định bổ sung các cơ quan làm việc vào sáng hoặc cả ngày thứ bảy.

Trước đó, ngày 24.2, chủ trì phiên họp tập thể UBND, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, cần mở rộng thêm các đơn vị làm việc vào ngày thứ Bảy để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.