Thông qua thi tuyển, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương sẽ có thêm căn cứ lựa chọn, bổ nhiệm người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, thực sự am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức, có uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý cần bổ nhiệm. Việc này cũng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Nội dung, hình thức thi được quy định tại Quyết định số 1678-QĐ/BTCTW ngày 24.5.2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

Trong đó, chủ đề xây dựng đề án đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ là, từ chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công việc của vụ, phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể để Vụ Chính sách cán bộ có những thay đổi, đột phá thiết thực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Theo Ban Tổ chức Trung ương, thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 15.6.2017 - 30.6.2017.