Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ tiến độ giải ngân trên thực tế, các địa phương đã được tạm cấp 3 lần với khoảng 5.290 tỉ đồng. Tính đến ngày 30.5.2017, các tỉnh đã chi trả cho bà con đạt 84,1% số kinh phí tạm cấp. Ngày 25.5.2017 vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm cấp lần 4 với 1.500 tỉ đồng kinh phí bồi thường thiệt hại cho 4 tỉnh nhằm quyết tâm kết thúc giai đoạn thống kê, xác định, chi trả tiền bồi thường thiệt hại trong tháng 6.2017 để chuyển sang giai đoạn triển khai, thực hiện các đề án.

Để thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu về công tác chi trả tiền bồi thường, các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ kê khai, xác định và chi trả bồi thường thiệt hại theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg và Quyết định số 309/QĐ-TTg đảm bảo hoàn thành trước ngày 30.6.2017; tập trung vào các đối tượng đã được quy định tại các quyết định này, không mở rộng đối tượng, phạm vi.

UBND các tỉnh rà soát kỹ đảm bảo không còn người dân nào thuộc đối tượng mà chưa được thống kê đền bù thiệt hại.

Các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số lượng các đối tượng, kinh phí thiệt hại theo công văn số 3311/BNN-TCTS ngày 20.4.2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và dự kiến kinh phí cho hoạt động của đội ngũ cán bộ ở thôn/xóm, xã/phường/thị trấn trực tiếp tham gia, phục vụ cho công tác quản lý ổn định tình hình, công tác thống kê, thẩm định, chi trả, bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Về chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, xác định đối tượng, dự kiến kinh phí hỗ trợ bảo hiểm y tế, đảm bảo không trùng lặp với các chính sách hiện hành khác.