Theo kế hoạch, sáng nay sau khi nghe Chủ tịch nước trình bày tờ trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội sẽ thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.
Chiều cùng ngày, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. 
Tiếp theo, Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ phát biểu ý kiến (nếu có). Sau đó, Quốc hội miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. 
Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.
Đến ngày 7.4, buổi sáng Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.
Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ.
Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.
Sau cùng, tân Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ trước cờ đỏ sao vàng, trước Quốc hội và cử tri cả nước.

Clip Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ.