Mục đích nhằm kiểm soát và ngăn chặn kịp thời hiện tượng vận chuyển, chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như tình trạng Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh chôn lấp chất thải rắn trái phép trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Công văn yêu cầu các địa phương lân cận tỉnh Hà Tĩnh là các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa chỉ đạo một số ban, ngành chức năng và các xã trên địa bàn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, có biện pháp xử lý kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chôn lấp chất thải rắn trái phép của Formosa trên địa bàn quản lý; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu Công an tỉnh, Sở GTVT, Sở TNMT tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về vận chuyển, chôn lấp chất thải rắn trái phép của Formosa trên địa bàn tỉnh.