Theo thông báo của Thanh tra Chính phủ, qua hoạt động thanh tra toàn ngành đã phát hiện vi phạm về kinh tế 41.821 tỉ đồng và 168 ha đất, trong đó có 33.300 tỉ đồng được phát hiện qua thanh tra hành chính, 8.521 tỉ đồng được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Riêng trong lĩnh ngân hàng số tiền phát hiện vi phạm kiến nghị thu hồi lên tới 4.193 tỉ đồng (chưa bao gồm 91.317 tỉ đồng do cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng phát hiện vi phạm các quy định của nhà nước về cho vay, phân loại nợ, trích dự phòng rủi ro…). Ngành thanh tra đã kiến nghị thu hồi 8.773 tỉ đồng và 80 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 33.049 tỉ đồng và 88ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 259 tập thể, cá nhân; ban hành 26.331 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 6.992 tỉ đồng, chuyển cơ quan điều tra xử lý 21 vụ việc với 47 đối tượng.

Cũng trong quý I, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 84.252 lượt công dân với 61.245 vụ việc, có 1.114 đoàn đông người. Trong đó trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và TPHCM tiếp 2.552 lượt người (giảm 56,9% so với cùng kỳ năm 2016). Các bộ, ngành địa phương đã tiếp 81.700 lượt công dân, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm 2016 với 60.413 vụ việc, trong đó có 1.035 lượt đoàn đông người.

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp nhận 67.534 đơn thư các loại, tăng 57,5% so với cùng kỳ năm trước, đã xử lý được 44.851 đơn đủ điều kiện. Kết quả, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 4.593/7.914 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt 58%.

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước, trả lại cho công dân 6,1 tỉ đồng, 1ha đất, trả lại quyền lợi cho 303 người, kiến nghị xử lý 41 người, đã xử lý 16 người, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ, 1 đối tượng…

Trong quý II, công tác thanh tra sẽ tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc và triển khai kế hoạch thanh tra năm 2017. Theo đó Thanh tra Chính phủ dự kiến triển khai 10 cuộc thanh tra bao gồm:

- Công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về quy hoạch quản lý xây dựng, đất đai, môi trường tại một số khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu đô thị mới;  

- Thanh tra việc quản lý và sử dụng đất đai, trong đó tập trung thanh tra việc chuyển đổi sử dụng đất từ đất quốc phòng, an ninh sang mục đích khác tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa;

- Thanh tra trách nhiệm trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước gắn với thực hiện thí điểm chức năng đại diện vốn chủ sở hữu vốn nhà nước; việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác của UBND TPHCM

- Trách nhiệm của Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nghị định 43/2006/NĐ-CP và việc quản lý đầu tư một số bệnh viện trong điểm.

- Thanh tra về quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, môi trường, đất đai, đầu tư xây dựng tại Thái Bình, Bình Định

- Thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản tại Bà rịa – Vũng tàu

- Thanh tra chuyên đề quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong việc cử các đoàn đi nước ngoài của Bộ ngoại giao

- Thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch tại bộ VHTT&DL

- Thanh tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục tại bộ Giáo dục…