Ngày 29.5, TP. Đà Nẵng đã có văn bản báo cáo Thủ tướng chính phủ về Quy hoạch tổng thế phát triển Khu Du lịch quốc gia Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, về tình hình quy hoạch, xây dựng tại bản đảo Sơn Trà cho đến năm 2012, UBND TP.Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 25 dự án, trong đó 18 dự án đầu tư phát triển du lịch có lưu trú cho nhà đầu tư trong nước với tổng diện tích theo quy hoạch là 1.222 ha và 7 dự án khác (quốc phòng, an ninh, cơ sở tín ngưỡng hạ tầng kỹ thuật...).

Việc lập thẩm định phê duyệt quy hoạch xây dụng các dự án nêu trên đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định, đặc biệt về an ninh, quốc phòng với công trình xây dựng các dự án dưới cao trình 200m so với mặt nước biển và không có nhà đầu tư nước ngoài. (Các dự án du lịch này được khống chế mật độ xây dựng không quá 10%, tương ứng với phần diện tích chiếm đất khoảng 1.222ha, chỉ chiếm khoảng 2.75% diện tích bán đảo Sơn Trà).

Tính đến nay, có 11/18 dự án du lịch đã ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích khoảng 344 ha.

Về tình hình triển khai các dự án, các dự án đã đầu tư (hoặc đầu tư hoàn chỉnh một phần) và đưa vào hoạt động là 3 dự án. Cụ thể là dự án Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc (Intercontinental Pcninsula Resort); Khu du lịch Sơn Trà Resort & Spa và Khu nhà nghỉ và dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Trạm với tổng số phòng đang hoạt động là 253 phòng.

Dự án đang triển khai nhưng chưa hoàn thành thủ tục xây dụng là 1 dự án: Khu du lịch nghỉ sinh thái biển Tiên Sa.

Các dự án đã triển khai một phần, đang tạm dừng là 3 dự án. Các dự án chưa triển khai là 11 dự án.

Về quan điểm và đề xuất của UBND thành phố Đà Nẵng, Sơn Trà có vị trí đặc biệt quan trọng về cảnh quan tự nhiên; quốc phòng, an ninh; đa dạng sinh học và tiềm năng phát triển du lịch.

Tiếp tục triển khai phát triển khu vưc bản đảo Sơn Trà phù hợp với tinh thần Nghị quyết 33/NQ-TU của Bộ Chính trị. Việc quy hoạch phát triển tại bán đảo Sơn Trà theo hướng bền vững, đảm bảo phương châm bảo tồn đi đôi với phát triển, phát triển để phát huy bảo tồn. Bán đảo Sơn Trà cần được bảo vệ và kiểm soát bằng một cơ chế đặc biệt nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát triển.

UBND TP. Đà Nẵng đề xuất việc tổ chức thưc hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nêu trên sẽ ảnh hưởng đến các dự án tại khu vực bán đảo Sơn Trà, do vậy đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức rà soát và làm việc với các nhà đầu tư, có báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30.8.2017.