Qua kiểm tra, đánh giá, đến nay Cty Formosa Hà Tĩnh đã khắc phục 52/53 lỗi vi phạm, còn lại một hạng mục từ dập cốc ướt sang dập cốc khô theo lộ trình sẽ hoàn thành vào năm 2019. Cty này cũng đã hoàn thành bổ sung hệ thống xử lý nước thải khu vực dập cốc ướt; bổ sung hệ thống xử lý nước mưa chảy tràn tại bãi chứa phế liệu, bãi chứa quặng, than; bổ sung các hạng mục cải thiện đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hóa, sinh hoạt và công nghiệp; lắp đặt bổ sung hệ thống quan trắc tự động nước thải tại xưởng xử lý nước thải sinh hóa, xưởng xử lý nước thải sinh hoạt; lắp đặt bổ sung hệ thống quan trắc tự động tại các ống khói.

Đánh giá tổng thể ban đầu, Cty Formosa Hà Tĩnh đã đáp ứng được các yêu cầu để cho phép lò cao đi vào vận hành. Đoàn yêu cầu Cty Formosa Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện hạng mục còn lại để đoàn đánh giá tổng thể lại một lần cuối cùng trước khi báo cáo bộ trưởng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chính thức cho phép Cty Formosa Hà Tĩnh đi vào hoạt động.