Bộ Chính trị quyết định. 

Điều 1. Phân công Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII đối với 7 chức danh sau : 
1- Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. 
2- Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
3- Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
4- Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
5- Đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
6- Đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.
7- Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Điều 2. Phân công một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, gồm :
1- Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
2- Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
3- Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
4- Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
5- Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

6- Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Clip Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội.