Tại phiên đấu giá này, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư bên ngoài là 11.328.002 cổ phần (tương ứng 14% vốn điều lệ) với giá khởi điểm: 17.000 đồng/cổ phần. Tổng cộng có 142 nhà đầu tư đăng ký đấu giá mua cổ phần. Kết quả, VISSAN đã bán đấu giá thành công 100% số cổ phần lần đầu ra công chúng với giá đấu bình quân đạt 80.053 đồng/cổ phần, trong đó giá đấu thành công cao nhất là 102.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 67.000 đồng/cổ phần. 

Tổng cộng có 6 nhà đầu tư trúng đấu giá, bao gồm 5 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Tổng giá trị cổ phần bán đấu giá là 906.840.138.000 đồng. Ngày 24.3, VISSAN sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần cho 3 nhà đầu tư chiến lược. 

M.TH