Giai đoạn 2016 - 2020, ngành Công Thương đặt ra mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp bình quân 13,0%/năm, tăng trưởng giá trị tăng thêm công nghiệp đạt 7%/năm, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 13%/năm, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 42-43% trong GDP cả nước; tăng trưởng xuất khẩu bình quân 11%/năm.

Theo đó, Bộ KHCN và Bộ Công Thương thống nhất ký kết Chương trình phối hợp hoạt động về KHCN giai đoạn 2017 - 2020. Đây là một điểm nhấn ghi nhận sự phối hợp hiệu quả của hai Bộ, đồng thời cũng là cam kết mạnh mẽ về việc đẩy mạnh hơn nữa hoạt động KHCN trong ngành Công Thương. Cụ thể, hai Bộ thống nhất giao Vụ KHCN các ngành kinh tế - kỹ thuật thuộc Bộ KHCN, Vụ KHCN thuộc Bộ Công Thương là hai đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp.